ว่าที่ร้อยตรี

ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)

รายชื่อลูกจ้างประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ทวีกูล ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
2
นายสมปอง จูเปีย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
3
นายอนันต์ แตงฉ่ำ ช่างระบายน้ำ
4
นางพิม ฟักขาว แม่บ้าน 2
5
นายปรีดา อยู่เย็น ช่างไม้
6
นายบุญรุ่ง อยู่เย็น ช่างไม้

รายชื่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางละเอียด คำวิบูลย์ พี่เลี้ยง
2
นายสมชาย สุขอ่ำ พี่เลี้ยง
3
นางกาญจนา มีทรัพย์ทวีกูล พี่เลี้ยง
4
นายสัญญา สุขอ่ำ พี่เลี้ยง
5
นาชมัยพร โคกราม พี่เลี้ยง
6
นางสาวสาวิตรี กล้าสูงเนิน พี่เลี้ยง
7
นายพิศณุ อาดลออ พี่เลี้ยง

รายชื่อจ้างเหมาบริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 นางฉลวย เรียงครุต คนครัว
2 นางอรุณี ภุมรินทร์ คนครัว
3 นายไพบูลย์ เม่นเอี่ยม ยามรักษาการ
4- นายไกรทอง อาปาสา คนงาน

 

รายชื่ออัตราจ้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
วิชาเอก
111111 นางสาวอินทุอร พุ่มพุก เกษตร
211112 นางสาวศิริรัตน์ วัฒนธรรม การจัดการ
211113 นายกฤตย์ กลิ่นประทุม ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
211114 นางสาวกาญจนา สุพัฒน์ การจัดการท่องเที่ยว
211115 นางสาวพิรญาณ์ ระโหฐาน การบัญชี

 

รายชื่อนักพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
111111 นายทวีสุข ป้องบุญจันทร์ นักพัฒนา
211112 นายไตรรัตน์ หวานหอม นักพัฒนา
211113 นางสุกัญญา หวานหอม นักพัฒนา
211114 นางน้ำฝน สุขอ่ำ นักพัฒนา
211115 นางสมใจ แป้นแสง นักพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com