นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

รายชื่อลูกจ้างประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายสมปอง จูเปีย ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
2
นางพิม ฟักขาว แม่บ้าน 2
3
นายปรีดา อยู่เย็น ช่างไม้
4
นายบุญรุ่ง อยู่เย็น ช่างไม้

รายชื่อพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางละเอียด คำวิบูลย์ พี่เลี้ยง
2
นายสัญญา สุขอ่ำ พี่เลี้ยง
3
นาชมัยพร โคกราม พี่เลี้ยง
4
นางสาวสาวิตรี กล้าสูงเนิน พี่เลี้ยง
5 นายพิศณุ อาดลออ พี่เลี้ยง
6
นายพิศณุ อาดลออ พี่เลี้ยง

รายชื่อจ้างเหมาบริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 นางฉลวย เรียงครุต คนครัว
2 นางปทิตตา จันทร์ตรา คนครัว
3 นายจตุพร จำรัสแสง คนงาน

รายชื่อนักพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
111111 นายทวีสุข ป้องบุญจันทร์ นักพัฒนา
2 นางน้ำฝน สุขอ่ำ นักพัฒนา
3 นางสมใจ แป้นแสง นักพัฒนา
2111    

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012

E-Mail: rachpracha46chainat@gmail.com