นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

ประวัติโรงเรียน 
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  ขึ้นประจำเขตการศึกษาที่  6   ณ  บ้านเชียร  ตำบลธรรมามูล  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาทในวันที่  28  พฤษภาคม  2505  เป็นต้นมา  โดยมี  ฯพณฯ  ม.ล.  ปิ่น  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม  ดังสรุปประกาศ  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดังต่อไปนี้ 
“ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  พิจารณาเห็นสมควรเปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นที่จังหวัดชัยนาท  เพื่อรับเด็กที่มีอุปสรรคทางการศึกษา  เนื่องจากกำพร้าบิดามารดา  ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนหรืออยู่ห่างไกลการคมนาคม  ให้เข้าศึกษาตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  จึงให้เปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่อำเภอชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท”  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีสถานภาพเป็นโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2505  เป็นต้นไป  ประกาศ  ณ  วันที่  28  พฤษภาคม  2505” 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาทจัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่  6  ของการจัดตั้งโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์ ในปีแรกของการเปิดเรียนนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างอาคารเรือนนอน  โรงอาหาร  บ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ส้วม  อย่างละ  1  หลัง  คิดเป็นเงินทั้งสิน 2,560  บาท 
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่  154  ไร่  1  งาน  55  ตารางวา  ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์  (กำลังดำเนินการขอถอนสภาพที่ดินจากที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นที่ดินของโรงเรียน)  ห่างจากตัวจังหวัดชัยนาทประมาณ  12  กิโลเมตร  เปิดรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ซึ่งประกอบด้วย  จังหวัดอ่างทอง ,  จังหวัดอุทัยธานี  ,  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสรรค์(เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1และ2) โดยรับนักเรียนที่ผู้ปกครองประสบปัญหา  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินตามประกาศการจัดตั้งโรงเรียนข้างต้น

ทิศที่ตั้งอาณาเขต 
ทิศเหนือ                จดกับ     เขาบ้านกลำ
ทิศใต้                     จดกับ     ทุ่งนาของชุมชน
ทิศตะวันออก       จดกับ     ค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา วัดสร้อยสังข์สถิตย์ และหมู่บ้านเชียร
ทิศตะวันตก          จดกับ     ทุ่งนาของชุมชน


สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
ตราโรงเรียน:

อักษรย่อ ร.ป.ค. ๔๖
ปรัชญาของโรงเรียน         ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ “ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต” 
คติพจน์                              เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน                น้ำเงิน – เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นสะเดา

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com