ว่าที่ร้อยตรี

ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)

ข้อมูลนักเรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท
จำนวนนักเรียน  แยกรายชั้น  แยกเพศ (ณ 25 ตุลาคม 2563)

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่   1

7

9

16

ประถมศึกษาปีที่   2

7

7

14

ประถมศึกษาปีที่  3

20

14

34

ประถมศึกษาปีที่  4

11

23

34

ประถมศึกษาปีที่  5

16

17

33

ประถมศึกษาปีที่  6

29

20

49

รวมระดับประถมศึกษา

90

90

180

มัธยมศึกษาปีที่    1

41

59

100

มัธยมศึกษาปีที่    2

52

42

94

มัธยมศึกษาปีที่    3

48

69

117

 รวมระดับมัธยมตอนต้น

141

170

331

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

25

34

59

มัธยมศึกษาปีที่  5

33

20

53

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

23

13

36

รวม

81

67

148

รวมทั้งสิ้น

312

327

639

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com