นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

ข้อมูลนักเรียน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท
จำนวนนักเรียน  แยกรายชั้น  แยกเพศ (ณ 25 มิถุนายน 2565)

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ประถมศึกษาปีที่   1

4

4

8

ประถมศึกษาปีที่   2

8

11

19

ประถมศึกษาปีที่  3

11

6

17

ประถมศึกษาปีที่  4

26

16

42

ประถมศึกษาปีที่  5

20

25

45

ประถมศึกษาปีที่  6

16

18

34

รวมระดับประถมศึกษา

85

80

165

มัธยมศึกษาปีที่    1

41

31

72

มัธยมศึกษาปีที่    2

46

58

104

มัธยมศึกษาปีที่    3

54

48

102

 รวมระดับมัธยมตอนต้น

141

137

278

มัธยมศึกษาปีที่ 4 

25

42

67

มัธยมศึกษาปีที่  5

24

31

55

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

32

20

52

รวมระดับมัธยมตอนปลาย

81

93

174

รวมทั้งสิ้น

307

310

617

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012

E-Mail: rachpracha46chainat@gmail.com