นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

 

ผลงานนักเรียน รายวิชา คอมพิวเตอร์ การตัดต่อวีดีโอ

ผลงานนักเรียนคลิป VDO สั้น เรื่อง "ขับขี่อุ่นใจมีรถต้องมี พ.ร.บ." โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท เพื่อประกวดแข่งขันในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประเภทนักเรียน รูปแบบคลิป VDO สั้น ประจำปี 2565

 

ผลงานนักเรียนโครงงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

สื่อการเรียนการสอน FLASH ANIMATION 2D เรื่อง ทำไมผู้ใหญ่ชอบบังคับให้เด็กเข้านอนแต่หัวค่ำ

สื่อการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องคำราชาศัพท์ (ปรินาหาคำราชาศัพ)

สื่อการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ Flash Antmation 2D เรื่อง กุ๋งกิ๋งเที่ยวตลาด

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตารางธาตุ (สำหรับ Smart phone)

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องตารางธาตุ (สำหรับ computer pc)

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com