นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

ทำเนียบผู้อำนวยการ

1.นายพงอินทร์     เนียมใย            (ปีพ.ศ.2505 – พ.ศ.2514)

2.นายสมใจ         จุฑาวุฒิกุล        (ปีพ.ศ.2514 – พ.ศ.2519)

3.นายจรัญ          นิลพลับ            (ปีพ.ศ.2519 – พ.ศ.2521)

4.นายสมใจ         จุฑาวุฒิกุล        (ปีพ.ศ.2521 – พ.ศ.2525)

5.นายณรงค์         วงศ์ประทุม      (ปีพ.ศ.2525 – พ.ศ.2527)

6.นายประกอบ      บุญญานุพงษ์    (ปีพ.ศ.2527 – พ.ศ.2528)

7.นายสมใจ         จุฑาวุฒิกุล        (ปีพ.ศ.2528 – พ.ศ.2535)

8.นายสุชิน          บุญพร้อม         (ปีพ.ศ.2535 – พ.ศ.2535)

9.นายยุทธนา      วิศุทธิภูมิเลิศ      (ปีพ.ศ.2535 – พ.ศ.2540)

10.นางสุภานี       แม้นเดช          (ปีพ.ศ.2540 – พ.ศ.2542)

11.นายสมศักดิ์     นาคราช          (ปีพ.ศ.2542 – พ.ศ.2543)

12.นายสมศักดิ์     แสงประเสริฐ    (ปีพ.ศ.2543 – พ.ศ.2544)

13.นายเมธี         วิจารณ์ปรีชา     (ปีพ.ศ.2544 – พ.ศ.2545)

14.นายพันคำ       ศรีพรม           (ปีพ.ศ.2545 - พ.ศ.2552)

15.นายชาญชัย  สุดใจ                 (ปีพ.ศ.2552 - 2555)

16.นายสำเริง กิปัญญา                (ปีพ.ศ.2555 - 2559)

17.นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์  (ปีพ.ศ.2559 - 2563)

18.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์โชคธนาประสิทธิ์  (ปีพ.ศ.2563- 2565)

19.นายวรทัศน์ รุ่งเรือง (ปีพ.ศ.2565- ปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012

E-Mail: rachpracha46chainat@gmail.com