ว่าที่ร้อยตรี

ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

ข้าราชการครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

นางพัชรี สุขสบาย ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.4
นายธานินทร์ วัฒนกูล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นายพจน์ ผิวศรี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางรุ่งนภา ผิวศรี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสาวสุรางค์ ทางดี ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นายสมชาย พันธ์ทรัพย์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสาวพรศรี เพ็งถาวร ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสุมิตตา รัตนพันธ์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางประภาศินี แสงขำ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางสมพร ศิริเมือง ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นายปฐมพงษ์ คำขาว ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
นางยุภิญ วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นายทวี ศิลาพัฒน์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นางนิติภัทร์ โตปลอด ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นางสาววราภรณ์ โมคลา ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นายจิระวัฒน์ เจริญโพธ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
นางสาวนราพร พุ่มลัดดา ตำแหน่ง คร อันดับ คศ.2
นางสมบัติ หาญลำยวง ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2
 นางอัญพัชญ์ ภู่คำ  ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2
 นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์  ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2
นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์ ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2
 นายพิพัฒน์พงค์ ท้าวยศ ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
 นายอร่ามเรือง เพ็งแจ่ม  ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
นายปิยพงษ์ สามัคคี ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
นายรุฒธิพงษ์ อภัย ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นายวีรภัทร ราโช ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นายธนาวัฒน์ กู่จาน ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นางสาวน้ำฝน บัวหิรัญ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นายสิริพัฒน์ สายสวาสดิ์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นายวุฒิชัย ดวงคุณ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นางพวรรณตรี คูทอง ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1
นางสาวขวัญตา ชมภูเพ็ชร ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1
นางอรทัย บุญวาส ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1
นางสาวอังคณา ปานบุตร ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1
นางณิฐา โพธิ์แป้น ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นายฉัตรชัย พูลสมบัติ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นางสาวรัตนา นาคพงษ์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นางสาวทิพวรรณ สีสม ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

 

นางสาวแจ่มจันทร์ แจ่มแจ้ง

 

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นางสาวทิพภาพร บุญวรรณ์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
นางสาววราลี ชัยเดช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นางจีระภา สวัสดิ์พูน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยู  
นางสาวภาวนา แก้วดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยู  
นางสาวเบญจมาภรณ์ สีนิล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นายศศิ ครองสติ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยู  
นางสาวพุทธิตา มงคลสาร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยู  
นางสุพัตรา บัวกลม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นางสาวอรณี ม่วงศักดิ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นายภูษิต โคกชู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
นางดวงพร วงษ์ปัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

ครูพนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

นางชุติมา เจริญโพธิ์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายศักยกฤต ตะวงษ์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
นายพลากร ทองสุข วิชาเอก วิทยาศาสตร์
นายขจร เสือโต วิชาเอก อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาวทัศนีย์ ท้าวทอง วิชาเอก เคมี
นางสาวอินทุอร พุ่มพุก วิชาเอกเกษตร
นายอนุพงษ์ สินธุเขต วิชาเอกศิลปะศึกษา
นายโยธิน คำหอม วิชาเอกดนตรีศึกษา
นายอภิสิทธิ์ หวันเมืองปัก วิชาเอกพลศึกษา
นางสาวไอลดา จูเที่ยง วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกวินตา มาลีศรีโสภา วิชาเอกคณิตศาสตร์
ครูอัตราจ้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
นางสาวชนากานต์ เนตร์ท้วม วิชาเอกปฐมวัย
นายคงกฤช  คงเจริญ วิชาเอกพละศึกษา
นายณัฐพงษ์  วงษ์เขียว วิชาเอกพละศึกษา
นายกิตติ  ฉ่ำคุ่ย วิชาเอกพละศึกษา
นายนิพัทธ์  แซ่ม้า วิชาเอกพละศึกษา
นายโยธวาทิต  สินอำพล วิชาเอกสังคม
ครูธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
นางสาวกาญจนา  สุพัฒน์ การท่องเที่ยว

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์  

Free Web Counters

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com