นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

คลิกดูเอกสารที่นำมามอบตัวนักเรียนใหม่ครับ

 

คลิกดูเพิ่มเติม

ยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา2565

คลิกดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565

 

 

 

นักเรียนฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียน เข็มที่ 2 สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท เพื่อขับเคลื่อน Sandbox Safety Zone in School วันที่ 1พฤศจิกายน 2564

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์รัชช์ โชคประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ชัยนาท
ให้การต้อนรับ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน และกิจกรรมการขับเคลื่อน Sandbox Safety Zone in School เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2/2564 ในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ข้ารับการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปกิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ ๑) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting  ณ สถานศึกษาของผู้รับการประเมิน
ในการนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท มีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปกิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖จังหวัดชัยนาท โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ เข้ารับฟังการประเมินดังกล่าว

 

นายโอฬาร ตั้งวงศ์กิจ พร้อมคณะ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นายไพโรจน์ อยู่เย็นได้เข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังเชื้อโควิด 19

ทางโรงเรียนขอขอบคุณพรรคกล้า โดยนายโอฬาร ตั้งวงศ์กิจ พร้อมคณะ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 นายไพโรจน์ อยู่เย็นได้เข้ามาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังเชื้อโควิด 19. ในพื้นที่หอนอนของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์46 จังหวัดชัยนาท กับกิจกรรมของพรรคกล้า ร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด 19

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2887614058165712&id=100007514385977

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ได้รับเลือกจากนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ได้รับเลือกจากนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้ได้รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากนายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนผู้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬามาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2887611838165934&id=100007514385977

 

นายวินัย คะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวินัย คะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๓ และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๔ โดยทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมและสมัครเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในครั้งนี้ด้วย

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2887600878167030&id=100007514385977

 

นางภูสุตา บุญไว ปลัดอำเภอ และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาท
ผู้นำชุมชน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางภูสุตา บุญไว ปลัดอำเภอ และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาทผู้นำชุมชน อสม. และบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ ในการปฏิบัติหน้าการรับเด็กนักเรียนเข้ากัดตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาทซึ่งจะรับเด็กกลุ่มพื้นที่จังหวัด ชัยนาทมาทำการตรวจประเมิน คัดกรอง และกักตัวก่อนเด็กจากกลุ่มอื่น
โดยการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2884310135162771&id=100007514385977

 

ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสุธีวราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และ คณะ จะมีพิธีเปิด การขุดเจาะบ่อบาดาลและบวงสรวงงานเจาะบ่อบาดาล
ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะจากจังหวัดชัยนาท ที่ให้ความเมตตากับกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังชัยนาท ณ 16 มิถุนายน 2564

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2880614618865656&id=100007514385977

 

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 500 กล่อง, น้ำดื่ม 600 ขวด และไอศครีมกะทิสด

วันที่16 มิ.ย. 64 ที่วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการมอบอาหารปรุงสำเร็จ จำนวน 500 กล่อง, น้ำดื่ม 600 ขวด และไอศครีมกะทิสด ให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โดยมีนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท, นายอำเภอเมืองชัยนาท, วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท และผู้เกี่ยวข้อง
     โอกาสนี้ พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและพระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย  ได้ร่วมมอบสิ่งของดังกล่าวให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยครับ

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.2880588055534979&type=3

 

ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ เข้าเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการดูแลนักเรียนประจำ แก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จ.ชัยนาท โดยมีดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จ.ชัยนาท ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่งในครั้งนี้

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2868143956779389&type=3

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และ น.ส.ธนาพร ทวี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมตรวจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรนุช ปานบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2868129903447461&type=3

ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 59 ปี

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐาน และ ข้าราชการครูบำนาญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ได้ทำบุญตักบาตรพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระสุธีวราภรณ์ มาเป็นประธานและเทศนาะรรมให้พร แก่บุคลากรโรงเรียน บริเวณโรงยิมโรงเรียนและจัดประกอบพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลที่สืบทอด เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ณ ลานวัฒนธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2868125803447871&type=3

 

สาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด มาตรวจดูพื้นที่ในโรงเรียนเรา(เรือนนอน ห้องเรียน โรงอาหาร จุดคัดกรอง) เพื่อวางแนวทางปฏิบัติเพื่อเปิดภาคเรียน พื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46
ณ วันที่1 มิ.ย. เวลา 13.00 น.

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ร่วมกับทางจังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพท ย์พระราชทานด้วยพระบาทสมเด็ จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทร งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห ม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเค ราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายข องไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มามอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จังหวัดชัยนาท
ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2543199229273865&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2487923161468139&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2494008194192969&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2467698853490570&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2479832008943921&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2479880982272357&type=3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2463425310584591&type=3

ภาพกิจกรรมอื่นๆ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums?lst=100007514385977%3A100007514385977%3A1583563367

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.htm

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดชัยนาท จัดพิธี “วันปิยมหาราช”

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2137909243136201&type=3

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔ ๖ จังหวัดชัยนาทเข้าร่วมกิจกร รมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค ตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2137900016470457&type=3

คลิก Download ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใบสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 

จิตอาสา ลูกเสือราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท "ณาปนานุสรณ นวมินทกษัตริยาธิราช" ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพ

ระบรมศพ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1922496998010761.1073742159.100007514385977&type=3

 

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1886324098294718.1073742127.100007514385977&type=3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอย

ู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1884399321820529.1073742124.100007514385977&type=3

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง

เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ เอกฟิสิกส์

 

ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง

เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ เอกฟิสิกส์

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาพนักงานราชการ ๑ ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ เอกฟิสิกส์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาบุคลากรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
(กรณีพิเศษ)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประกาศผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (

โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประรายกาศชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาครูอัตราจ้าง
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว ๑ ตำแหน่ง (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง เอกวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คัดเลือกเป็นครูธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำเเหน่ง

 

ประกาศรับสมัคร ครูธุรการ (โครงการคืนครูให้กับนักเรียน) 1 ตำเเหน่ง

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2560

ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำเเหน่ง

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้ รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 11 กันยายน 2560

 

 

คลิก Download ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใบสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ร่วมกับจังหวัดชัยนาทจัดพิธีอุปสมบทและบวชเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีท่านนิมิต วันไชยธนวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครั

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1750342545226208.1073742029.100007514385977&type=3

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท และชุมชน ได้จัดพิธีบวชเณร ลงนามถวายความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับจุดเทียนไว้อาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครั

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1750308601896269.1073742028.100007514385977&type=3

คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังชัยนาท พร้อมใจกันทำโบว์ไว้ทุกข์บริการแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครั

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1745902675670195.1073742021.100007514385977&type=3

 

แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท ได้ต้อนรับคุณญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ และกล่าวถึงนโยบายการบริหารงาน ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1734688636791599.1073742018.100007514385977&type=3&uploaded=67

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระร าชทาน ประจำปี 2559

ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1726865807573882.1073742013.100007514385977&type=3

 

กิจกรรมน้อมรำลึกวันพระราชท านกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเ คราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพรัตน์ คำภา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท เป็นประทานในการจัดกิจกรรมใ นครั้งนี้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1721097688150694.1073742004.100007514385977&type=3

กิจกรรม "รณรงค์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ"ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1713340712259725.1073741997.100007514385977&type=1

"ผลงานระดับประเทศชมรม To Be Number One"
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแ ข่งขันมหกรรมรวมพลสมาชิก To BE Number One ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ะหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ศุนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1713329635594166.1073741996.100007514385977&type=3

ดูกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

http://www.secondary5.go.th/main/?q=news/1099.html

โรงเรียนรับการประเมินการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดยคณะกรรมการท่านผอ.ดร.ณรงค์ ศิริเมือง และคณะ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1711567632437033.1073741995.100007514385977&type=3&pnref=story

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกรรมการตรวจจ้างของสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1699225393671257.1073741984.100007514385977&type=3

ศึกมวยไทย รวมใจราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ต้านยาเสพติด วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1699172503676546.1073741983.100007514385977&type=3&pnref=story

พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1692643844329412.1073741980.100007514385977&type=3&pnref=story

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติมหาราชภูมิพล70พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน  2559  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1690017297925400.1073741979.100007514385977&type=3&uploaded=101

 

การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 6 และ 9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โดยได้มีวิทยากรจาก หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชัยนาท ได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักเรียนและคณะ ครูโรงเรียนราชประ ชานุเคราาะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1689193134674483.1073741977.100007514385977&type=3&uploaded=79

กิจกรรมทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ครบรอบปีที่๕๔

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1685862495007547.1073741974.100007514385977&type=3&uploaded=177

 

ขอขอบพระคุณสำนักงาน"ปภ."จังหวัดชัยนาท ที่มาให้ความรู้ในการป้องกันไฟไหม้ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1683572441903219.1073741971.100007514385977&type=3&pnref=story

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อ.เมือง จ.ชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1680079448919185.1073741968.100007514385977&type=3&pnref=story

การประชุมทางไกล"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"จังหวัดชัยนาท โดยคณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโดม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.1679166339010496.1073741967.100007514385977&type=3&pnref=stor

ประชุมคณะครูและบุคลาของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

กิจกรรมออกพื้นที่เชิงรุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ให้บริการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?

อบรมโครงการ "การถอดบทเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๓ จังหวัดลพบุรี ได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะ ค

รูโรงเรียนราชประ ชานุเคราาะห์ 46 จังหวัดชัยนาทดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2559) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อ.เมือง จ.ชัยนาท นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานกรรมการมูล

นิธิราชประชานุเคราะห์ประจำ จ.ชัยนาท ได้เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท โดยมีนางสิรินนา ไชยรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน

และมีผู้มาร่วมพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดชัยนาท โดยการมอบผ้าห่มพระราชทานในครั้งนี้ได้ร่วมกับ ปภ.จังหวัดชัยนาท ได้นำราษฎร มารับร่วมกับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ด้วย

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ร่วมกับค่ายลูกเสือเจ้าสามพระยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะครูผู้กำกับลูกเสือยุวกาชาดที่ดูแลลูกเสือยุวกาชาดเป็นอย่างดี

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชา ติ ขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิ จกรรมและมอบสิ่งของรางวัลให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติใน ครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะครู บุคลากรโรงเรียนราชประชานุเ คราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท และผู็ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกร้าน ค้าที่มอบของรางวัลมาให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจจัดการศึกษาเรียนร่วม ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2558 และระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเรียนร่วม โดยได้มีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุทัยธานี และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท ได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับคณะ ครูโรงเรียนราชประ ชานุเคราาะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

การแข่งขัน ทูบีนัมเบอร์วัน รุ่น Pre-teenage อายุ 10-14 ปี ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัล โดยได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46จังหวัดชัยนาท รปค.46 เกมส์ เทิดไท้องค์ราชา ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 12 สิหาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราาะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและบุคลากรได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และในช่วงเย็นได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ะ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลธรรมามูลและ

ได้นำเทียนจำนำพรรษาถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสร้อยสังข์สถิตย์

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน

ได้ทำบุญร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อนำเที่ยนไปถวายวัดสร้อยสังข์สถิตย์

เมื่อวะนที่ 21 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้ตอนรับ คณะกรรมการการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ได้กราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้เป็นครูผู้ให้ความรู้ และได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี และมอบรางวัลในการประกวดเรือนนอและมีการประกวดพานไหว้ครู

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนใหม่ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2558

ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน

และจัดฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพลังงานทำแทน กำเนิดของปิโตรเลียม และความรู้เกี่ยวกับพลังงานต่างๆ ที่มนุษย์ใช้กันทั่วโลก

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากร และนักเรียนได้จัดงานครบรอบวันเกิดของโรงเรียน ได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลกับบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

.

.

e

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012

E-Mail: rachpracha46chainat@gmail.com

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :