ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

คลิกดาวห์โหลดเอกสารรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖

คลิกดาวห์โหลดเอกสารคู่มือการปฏิบัติSandbox Safety Zone in School

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ ศูนย์อนามัยที่ ๓ สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กรมควบคุมโรค

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สาธารณสุขอำเภอเมืองชัยนาทกำกับ ติดตามนิเทศ ผู้นำชุมชน ร่วมคัดกรองแบบ ATK 100 %

จำนวนนักเรียน 556 คนและครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 98 คน ผลการประเมินการตรวจคัดกรองเป็น ลบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยที่โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนการสอนภายใต้โครงการ Sandbox Safety Zone in School

ที่ปลอดภัยปราศจากการติดเชื้อแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ( โควิด-๑๙ )

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.html

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :