ว่าที่ร้อยตรี

ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นางวรนุช ปานบุตร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

 

 

ว่าที่ร้อยเอก ณัฎฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

  

ว่าที่ร้อยตรี วรเทพ ศิริเวชิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มบริหารงานฝ่ายบุคล

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :