นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

 

นายวรทัศน์ รุ่งเรือง

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยเอก ณัฎฐ์ชัยกร ทองปานพานิชกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖

จังหวัดชัยนาท

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

กลุ่มบริหารงานฝ่ายบุคล

 

 

ว่าที่ร้อยตรี วรเทพ ศิริเวช

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖

จังหวัดชัยนาท

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

 

 

นางสมพร ศิริเมือง

ตำแหน่งครู

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖

จังหวัดชัยนาท

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และแผนงาน

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012

E-Mail: rachpracha46chainat@gmail.com

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :