นายวรทัศน์ รุ่งเรืองิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

Sandbox Safety Zone in School

SAR.ประจำปี 2561

SAR.ประจำปี 2562

SAR.ประจำปี 2563

SAR.ประจำปี 2564

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต)

วิสัยทัศน์
"พัฒนาเด็กด้อยโอกาสให้เป็น คนเก่ง ดี  มีสุข  และมีทักษะอาชีพ พึ่งตนเองได้

เป้าประสงค์

มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเขียน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. มีทักษะด้านงานอาชีพ  สามารถประกอบอาชีพที่ตนสนใจได้
 4. นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รักการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด
 5. รักความเป็นไทย รักษาค่านิยมที่ดีงามและเอกลักษณ์ไทย รักชุมชน มีสำนึกรักบ้านเกิด
 6. อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความเป็นประชาธิปไตย

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาด้านอาชีพให้กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจได้
 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่นักเรียน มุ่งเน้นความรับผิดชอบ ความมีวินัย และความเป็นไทย
 4. พัฒนาครู อาจารย์ ให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ
 5. เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลูกฝังการรักการออกกำลังกาย
 6. ประสานความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชน ให้ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และสถานประกอบการในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012

E-Mail: rachpracha46chainat@gmail.com