ว่าที่ร้อยตรี
ดร.ณรงค์รัชช์ โชคธนาประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน
- วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ
- ข้อมูลนักเรียน

- ทำเนียบผู้อำนวยการ
- ทำเนียบผู้บริหาร
- บุคลากรครู
- ลูกจ้างประจำ

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มบริหารงานทั่วไป

-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

-ภาพกิจกรรมโรงเรียน

-ผลงานโรงเรียน

-ผลงานนักเรียน

SAR.ประจำปี 2561

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท     (ปญฺญา ชิวิตํ วิโรเจติ       ชีวิตรุ่งเรืองด้วยปัญญา)

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

1

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

---> ลิงค์สมัครออนไลน์รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน

1

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป เอกคณิตศาสตร์ ให้เข้ารับการประเมิน ในวันที่ 13 มกราคม 2564เวลา 09.00 น.

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

1

คลิกดูรายละเอียด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปวิชาเอก คณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

ตามขั้นตอนดังนี้

1.ให้สมัครทางออนไลน์ตามลิงค์นี้ครับ

http://gg.gg/nlr54

หรือ

https://bit.ly/3rAoFgP

2.คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องส่งโดยยึดตราประทับไปรษณีย์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งคนครัว ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงอาหารของโรงเรียน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว(เพศหญิง)สมัครด้วยตนเอง

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

1

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

วิชาเอก สังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง

วิชาเอก พลศึกษา 1 ตำแหน่ง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วิชาเอก สังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง

วิชาเอกพลศึกษา 1 ตำแหน่ง

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ฝากด้วยนะครับ...เป็นการสนับสนุนเด็กๆในการทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับสังคมครับ

เก็บคะแนนจากยอดวิวและยอดแชร์ครับ ตามลิงค์นี้ครับhttps://youtu.be/Oj9Yif-hGMc

คลิปสั้น เรื่อง 'พ.ร.บ คู่รถ' รร.ร.ป.ค.๔๖ ปี ๒๕๖๓

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 )
ปีการศึกษา 2563

แบบสอบถามความพร้อม

ในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๖ จังหวัดชัยนาท

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอกภาษาไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย

ประกาศกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง  การรับวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑ ตำแหน่ง วิชาเอกภาษาไทย
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและ

ส่งใบสมัครได้ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓

ถึง วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

ลิงค์รับสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX_tf8hHwNTzk5JsT_PywqtvMs8YD7PokTYTVSYAgIT9ymRA/viewform?fbclid

=IwAR1UaEXVPZI943Al8Qjc2MJU-AD-BPz7j2jtATSsJShHhQq_hfaeXsFYmYA

เรื่อง เลื่อนการรับระเบียนแสดงผลการเรียนและใบประกาศนียบัตร(วุฒิการศึกษา)

จากเดิมวันที่ 2 เมษายน 2563 มารับวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แทนนะครับ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00น.

https://www.facebook.com/sskchainat?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzpiz3mE6P3g0Ylz8ZZfvg0OpNPwNP6Hi5xJIasYUKE-c5u-i_l53D5JY4lTSb44jti_J4-72lHwFQ&hc_ref=ARSZmSntdUP_Mx2wQza-PqMClo2sNQ1iVe62_YQvHFYTJ-X-7muWnqd7a1FP0mTA0iw&fref=nf

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

https://www.facebook.com/sskchainat/media_set?set=a.2504333633160425&type=3

 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ คัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง คนครัว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

คัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง คนครัว

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
และระหว่างชั้นปี ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ตำแหน่งคนครัว ๑ ตำแหน่ง
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๘ ตาบลธรรมามูล อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาทโทร o๕๖-๔๗๗๐๑๒

ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

https://drive.google.com/file/d/1zZRw57X-Cfp8H_UIwKe2CynvMXzbHIKW/view?fbclid

=IwAR2qfgTlGZRN3xv9I5GNCIoKtRORkIVa4DUzzFnl

_XbkxunDQrpNpmGkU5g

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.html

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง(เอกภาษาไทย)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

1.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง(เอกภาษาไทย)

2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

1. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปจำนวน

1 ตำแหน่ง(เอกภาษาไทย)

2. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ


1. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปจำนวน

1 ตำแหน่ง(เอกภาษาไทย)

2. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

 

 

 

e

เพื่อเพื่อนครู
กฏหมาย,พรบ.,ระเบียบ
การใช้โปรแกรม SPSS
วัดผลจุดคอม
ไทย 2 เลิร์นนิ่ง
ข่าวสาร ศธ.
คุณครูดอทคอม
ครูพันธ์ใหม่ดอทคอม
ป้ายนิเทศออนไลน์
obec e-learning
เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สารานุกรมไทย
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
เรียนรู้กับ nectec
บทเรียนเพื่อเด็กไทย
มุมวิชาการ
: หนังสือพิมพ์ :

 

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com