ยินดีต้อนรับ งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท   

ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

          ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

  สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ

         สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ
           งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา
           วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
           ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                    

                    ·         เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร

                    ·         มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ

                    ·         มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

                    ·         เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

                    ·         เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา : http://www.rspg.or.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนได้ที่

1.https://www.facebook.com/sskchainat

1.1 https://www.facebook.com/sskchainat/photos_albums

2.http://www.rpk46.ac.th/index.html

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท

83 หมู่ 8 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

โทรศัพท์ 056-477-013 โทรสาร 056-477-012 E-Mail sskchainat@gmail.com